Odečty v E.ON
Odečty v E.ON

Jednou z důležitých činností firmy E.ON Distribuce jsou také odečty měřicích zařízení. Povinnost provádět reálné odečty vychází z legislativy a nezáleží na tom, s kým má příslušný zákazník-odběratel uzavřenou obchodní smlouvu – odečty vždy provádí distributor.

Odečty můžeme rozdělit na tři základní typy. Podle četnosti provádění odečtů a způsobu měření je dělíme na denní odečty, pro typ měření A, na odečty měsíční, pro typ měření B a na odečty roční, pro měření typu C.

Denní odečty

Denní odečty se týkají míst s velkou spotřebou (výrobou) elektřiny nebo plynu. Jde o velké firmy, teplárny apod. Tento typ odečtů se provádí dálkově, to znamená, že na odběrném místě nemusí být fyzicky přítomen odečítač. Součástí měřicího zařízení je modem obsahující SIM kartu nebo připojení k pevné telefonní lince, který na vyslaný požadavek „zašle“ naměřené hodnoty do informačního systému. Pouze v případě technických problémů se získáním odečtu, vyjíždí odečítač na odběrné místo k provedení ručního, tzv. záchranného odečtu.

Měsíční odečty

Měsíční odečty se provádí u odběrných míst se střední spotřebou a výroben, které nespadají do denních odečtů. Jedná se převážně o firmy a o výrobny (např. fotovoltaická elektrárna v domácnostech). Odečty se provádějí ve většině případů dálkově. V případě špatného signálu nebo nedostupnosti telefonní linky, je potřeba, aby odečítač provedl odečet fyzicky. Odečty se provádí vždy na začátku každého měsíce. Měřicí zařízení by mělo být trvale přístupné, tedy na volně přístupném místě a bez zámku. V případě výjimky (např. u památkově chráněného objektu) může být měřicí souprava nepřístupná, ale pak má zákazník povinnost měřicí zařízení vždy zpřístupnit.

Roční odečty

Roční odečty se týkají domácností a maloodběru podnikatelů. Těchto odečtů je největší počet – konkrétně se jedná téměř o odečty 1,5 milionu odběrných míst, a jsou prováděny jednou ročně s rozdělením do celého roku, do jednotlivých měsíčních cyklů. Neprovádí je zaměstnanci E.ON, ale dodavatelské firmy.

I zde by mělo být měřicí zařízení trvale přístupné, tedy na volně přístupném místě a bez zámku. Pak není potřeba, aby byl odběratel při odečtu přítomen. Tímto zákazník šetří čas i případné náklady na dopravu sobě i odečítačům. Pokud se jedná o nepřístupné měřicí zařízení, je zákazník příslušným odečítačem informován (kartičkou nebo dopisem) o termínu odečtu, který bude následně proveden.

odecty1

V některých oblastech (např. menší obce) jsou termíny odečtu vyhlašovány rozhlasem, případně je dle možností i místních zvyklostí, termín oznámen na obecní nástěnce nebo internetových stránkách obce. Zákazník je dle vyhlášky povinen měřicí zařízení zpřístupnit. V krajním případě může k pravidelné roční fakturaci distributor převzít samoodečet (odečet zákazníkem). To je možné ale pouze třikrát po sobě a pak musí následovat reálný odečet. Samoodečet může zákazník nahlásit přímo odečítači nebo příslušnému technikovi E.ON předtištěnou kartičkou, SMS, telefonem. Kontakty jsou uvedeny na kartičce i v odesílaných dopisech s oznámením termínu odečtu. Odběratel také může využít zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo internetové stránky www.eon.cz nebo www.eon-distribuce.cz. Nezíská-li distributor u daného odběrného místa žádný odečet, je spotřeba automaticky odhadnuta. Odhad spotřeby je možné provést maximálně dvakrát po sobě. V případě překročených počtů odhadů nebo samoodečtů je odběratel o termínu odečtu vždy předem informován (zasílání více dopisů).

Kdo provádí odečty?

Pověřené osoby, které provádí odečty, jsou na vyžádání povinni prokázat se průkazkou. Odečítači v žádném případě nevybírají peníze, nenabízejí žádné služby či smlouvy, pouze provádějí odečet a pohledovou kontrolu měřicí soupravy i odběrného místa. Samozřejmě doporučujeme, při jakémkoliv podezření kontaktovat zákaznickou linku E.ON – 800 77 33 22 pro prověření pravosti průkazky a oprávnění k provedení odečtu a případně i Policii ČR. Občas se totiž v některých oblastech objevují různá „individua“ vydávající se za pracovníky energetiky, vodáren, pošty, … Pak je skutečně vhodné a nutné reagovat okamžitě a bez jakéhokoliv prodlení.